Google översättning:

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅKULLA

TORSDAGEN DEN 26 OKTOBER 2017, KLOCKAN 19:00 I RESTAURANG HAGA TORN, INDUSTRIVÄGEN 1, SOLNA

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 10. Styrelsens årsredovisning.
 11. Revisorernas berättelse.
 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 15. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisor och suppleant.
 18. Val av valberedning.
 19. Erforderligt val av föreningens representation i HSB.
 20. Behandling av inkomna motioner.
 21. Godkännande av den extra föreningsstämmans beslut den 28 september 2017 att anta nya normalstadgar 2011 (version 5 med vissa anpassningar) för bostadsrättsföreningen. (Beslutet på den extra föreningsstämman fattades med acklamation).
 22. Föreningsstämmans avslutande.

Hagalund, 11 oktober 2017

Styrelsen i HSB bostadsrättsförening Blåkulla nr 248

 

För att ladda ner och skriva ut kallelsen & dagordningen, tryck HÄR

För att ladda ner och skriva ut information om varför stadgarna skall uppdateras, tryck HÄR

För att ladda ner och skriva ut de nya stadgarna, tryck HÄR


Skrevs 2017-10-11 kl 08:13 av Jyrki Sahamies.