Google översättning:

KALLELSE TILL OCH DAGORDNING FÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I BRF BLÅKULLA

TORSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2017, KLOCKAN 19:00 I FÖRENINGSLOKALEN

 

Härmed kallar styrelsen i brf Blåkulla alla medlemmar till extra föreningsstämma torsdagen den 28 september 2017 klockan 19, i föreningslokalen (Hagalundsgatan 40).

Den extra föreningsstämman ska som enda ärendepunkt, se dagordningen nedan, behandla frågan om nya stadgar för brf Blåkulla.

Förslaget till nya stadgar finns upplagt på föreningens hemsida (nya stadgarna),  samt kan i pappersform hämtas på föreningskontoret. Information från styrelsen om förslaget till nya stadgar finns också att läsa på hemsidan (information).

 

Dagordning

 1. Den extra föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 10. Förslag till nya stadgar. Information, frågor och svar, samt beslut.
 11. Föreningsstämmans avslutande.

 

Hagalund, 18 september 2017

Styrelsen i brf Blåkulla


Skrevs 2017-09-19 kl 12:02 av Jyrki Sahamies.