Google översättning:

I Hissbladet den 13 juli 2020 informerade styrelsen om att ett projekt för utbyte av tappvattenstammarna i våra hus har påbörjats för att komma till rätta med de läckage och andra problem (t ex att material från reliningen  ibland släpper i ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till lägenheterna uppvisar. Ett projektledningsföretag (HSB Konsult) har nu i konkurrens upphandlats för att leda detta projekt, under styrelsens överinseende.

Nästa steg blir en omfattande informations- och samtyckesprocess med alla  boende inblandade under åtminstone hela första halvåret 2021.  En extrastämma, liksom olika slag av informationsmöten dessförinnan, kommer att hållas. Mer information om denna process och om vilka förbättringar sam utbytet av tappvattenledningarna ska leda till kommer ett mer i detalj ges längre fram under februari och mars 2021.

Genom utbytet av tappvattenstammarna kommer vi att slippa alla nuvarande kostsamma vattenläckage och problem som föreningen har. Genom nya tappvattenrör (varm- och kallvattnet) blir vi också av med olägenheten att material från reliningen (som gjordes 2014 – 2016) då och då släpper i ledningarna och fastnar i kranfilter. I samband med installeringen av de nya ledningarna kommer också de så kallade slitsbottnarna, som nu är öppna mellan våningsplanen i kök och badrum (man byggde så på 1970-talet), att stängas. Vilket förutom att förhindra att eventuellt läckande vatten i en lägenhet rinner vidare nedåt i byggnaden och skadar underliggande lägenheter också innebär att vi förbättrar brandskyddet. Om en brand eventuellt skulle inträffa, så minskas risken för spridning av eld och rök till lägenheter på andra våningsplan med stängda slitsbottnar.  


Skrevs 2021-02-04 kl 06:15 av Jyrki Sahamies.