Google översättning:

På förekommen anledning vill styrelsen på nytt informera om några av de många arbeten som pågår gällande underhållet av, och förbättringar i, föreningens fastigheter.

Vatten från gården som tidvis läcker ner till övre garaget. Detta problem arbetar styrelsen med sen mer än ett år. Olika kvalificerade tekniska undersökningar har gjorts av vilka orsakerna är, och olika åtgärder har prövats – i avvaktan på en möjligen nödvändig framtida total, och kostsam, omgörning av hela innergårdens bjälklag. För närvarande undersöks och åtgärdas avrinningsbrunnar på gården för att se om och hur det kan minska problemet. Med avsikt har detta arbete inte gjorts under sommaren för att inte negativt påverka användandet av lekplatser, grillar, bänkar med mera. Filmning av avloppsrören som löper i garagets pelare är också beslutad av styrelsen sen tidigare och sker inom kort. Olika åtgärder för att täta delar av dilfogen (som löper tvärsöver gården mellan husen) har studerats, och prövats, och de övervägandena och åtgärderna kommer att fortsätta.

Problem med hissarna. En omfattande hissbesiktning pågår och ska leda fram till beslut om vilka, sannolikt mer omfattande, renoverande åtgärder som behövs för att hissarna ska kunna fungera utan stopp och andra brister och problem under de kommande åren. Här är det också, som alltid, angeläget att alla boende använder hissarna på rätt sätt.

Tappvattensystemet behöver renoveras. Styrelsen arbetar sen länge på att med hjälp av teknisk expertis finna bästa tänkbara sätt – både tekniskt och ekonomiskt – att renovera tappvattensystemet, det vill säga ledningarna för kallt och varmt vatten till alla lägenheter. Längre fram, i bästa fall före årets slut, men annars under det första halvåret 2021, kommer informationsmöten för alla boende att hållas om detta projekt. En renovering av tappvattensystemet, inklusive att sätta igen slitsarna mellan våningsplanen där tappvattenledningar löper, kommer också att behöva beslut på extra föreningsstämmor, längre fram.

På föreningens hemsida finns som alltid mer information om vad som pågår!


Skrevs 2020-08-31 kl 11:18 av Jyrki Sahamies.