Google översättning:

Större fuktskador har inträffat och utreds för närvarande. Styrelsen rekommenderar alla medlemmar att vänta med renoveringar under tiden.

Sedan december 2017 har tre stora vattenskador inträffat i föreningens fastigheter. I samtliga fall har rörkopplingar i installationsschakt börjat läcka med följden att vatten har runnit utmed rörschakt och orsakat omfattande skador i badrum eller kök på våningarna under. Totalt har 34 lägenheter skadats. Varför rörkopplingarna oförutsett har börjat läcka är än så länge oklart.

Föreningens hus har tidigare då och då drabbats av fuktskador, men dessa har i regel berott på dåligt underhållna tätskikt i badrum eller på läckande köksapparater. De skador som nu har uppstått avviker från detta mönster och har drabbat avsevärt fler lägenheter.

Styrelsen ser allvarligt på de inträffade fuktskadorna. Dessa medför stora kostnader för såväl föreningen som för de medlemmar som drabbats. Därtill medför fuktskador omfattande praktiska och andra besvär för de drabbade.

Eftersom flera likartade skador har uppstått på kort tid har styrelsen beslutat att snabbt och grundligt låta utreda orsakerna till dessa. Detta för att på ett tekniskt underbyggt sätt kunna bedöma risken för att liknande skador skulle kunna inträffa igen samt för att ta ställning till eventuella förebyggande åtgärder eller behov av större underhållsåtgärder.

Mot bakgrund av de inträffade fuktskadorna, och medan utredningen av orsakerna till dessa görs, rekommenderar styrelsen alla medlemmar att tillsvidare avvakta med att renovera badrum och kök. Styrelsen behöver få  fram en bättre bild av orsakerna, riskerna och det eventuella förebyggande underhållsbehovet. Vi kan för stunden inte utesluta att nya  skador skulle kunna uppstå och att större ingrepp i så fall kan behöva göras  i badrum och kök. Den medlem som renoverar under nuvarande  omständigheter löper således en stor ekonomisk risk då nya badrum eller kök kan komma att skadas, varför styrelsen rekommenderar att ni tills mer information kan lämnas avstår från annat än akuta åtgärder (reparationer) avseende dessa utrymmen.

Vi återkommer med mer information i denna fråga under mitten av september.


Skrevs 2018-05-04 kl 18:26 av Jyrki Sahamies.