Google översättning:

Hej grannar,

Snart är det dags för årets föreningsstämma. Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara i år. Om ni inte kan närvara så kan ni skicka ett ombud i ert ställe och då behöver ni ge fullmakt. Ladda ned blanketten för fullmakt här.

Det kommer att bjudas på kaffe och bullar under kvällen.

Kallelsen

Datum/tid: 2016-10-26, kl 19:00

Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 Solna

Dagordning – förslag

 1. Val av stämmoordförande
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Frågan om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Inkomna motioner
 13. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Erforderligt val av föreningens representation i HSB-distriktet

Årsredovisningen

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen är på tryck och kommer att kunna hämtas från föreningskontoret i slutet av denna vecka eller i början av nästa.

Om ni önskar få årsredovisningen i digital form redan idag så kan ni maila ordforande@blakulla.net.

Föreningens praxis är att årsredovisningen laddas upp på hemsidan efter årsstämmans avslut.

Välkommen!
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 03:55 av Jyrki Sahamies.