Google översättning:

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr. 248 kallar medlemmarna till extra föreningsstämma med anledning av styrelsens beslut och förslag gällande byte av fastigheternas tappvattenledningar.

Datum:     Torsdag den 7 oktober 2021, kl. 19:00

Plats:        Restaurang Industrivägen 1 (f.d. Haga Torn), Industrivägen 1

Dagordning:

§ 1.                Föreningsstämmans öppnande.

§ 2.                Val av stämmoordförande.

§ 3.                Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

§ 4.                Godkännande av röstlängd.

§ 5.                Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

§ 6.                Godkännande av dagordning.

§ 7.                Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.

§ 8.                Val av minst två rösträknare.

§ 9.                Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

§ 10.              Styrelsens redovisning av åtgärder och beslut gällande utbyte av föreningens tappvattenledningar m.m.

Under denna punkt kommer en sammanfattande redovisning att ges om styrelsens utredning, överväganden och beslut om utbyte av fastigheternas tappvattenledningar, samt tidigare genomförda informationsmöten för alla medlemmar. Tryckt information har tidigare delats ut till alla boende (10/9/21).

§ 11.              Av styrelsen anmälda ärenden:

  1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i lägenheterna (bostadsrätter och hyresrätter) som uppkommer med anledning av byte av fastigheternas tappvattenledningar. (2/3 majoritet erfordras).

                      I samband med byte av tappvattenledningar kommer förändringar inom våtrum, WC, kök och hall att uppkomma. Medlem ska lämna sitt samtycke till dessa förändringar. Förändringarna har redovisats muntligen/bildligt under §10 samt tidigare i skriftlig medlemsinformation, på informationsmöten och vid öppet hus.

  • Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden i lägenheten med anledning av bytet av tappvattenledningar. (Enkel majoritet erfordras).

                      Beslutet innebär att medlemmar godkänner att föreningen ges rätt att utföra erforderliga återställningsarbeten gällande ytskikt mm i våtrum, WC, kök och hall.

§ 11.              Stämmans avslutning.

Styrelsen för HSB Brf Blåkulla nr. 248 i Solna


Skrevs 2021-09-27 kl 10:57 av Jyrki Sahamies.