Google översättning:

HSB Brf Blåkulla kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma.

Datum/tid: 2015-04-21, kl 19:00
Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 (visa karta)

Dagordning – förslag

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 7. Val av minst två rösträknare
 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 9. Föredragning och beslut angående utskickade förslag för inglasning av balkonger
 10. Föredragning och beslut angående utskickade förslag om avfallshantering
 11. Föredragning och beslut angående utskickade förslag till TV-kanalutbud
 12. Föreningsstämmans avslutning

Välkommen!
Styrelsen

Rösträtt, ombud och biträde

Enligt föreningens stadgar gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt på gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.

Medlem får på föreningsstämma medföra ett biträde.


Skrevs 2022-11-17 kl 04:15 av Jyrki Sahamies.