Google översättning:

Kallelse och dagordning till ordinarie föreningsstämma 2020 i HSB Bostadsrättsförening Blåkulla nr 248 i Solna

Datum och tid: torsdagen den 22 oktober 2020, kl. 19:00

Plats: Restaurang Industrivägen 1 (f d Haga Torn), Solna

Dagordning:

 1. Föreningsstämmans öppnande.
 2. Val av stämmoordförande.
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
 8. Val av minst två rösträknare.
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.
 11. Genomgång av revisorernas berättelse.
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 13. Beslut om bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning som valts av föreningsstämman.
 16. Beslut om antal styrelseledamöter.
 17. Val av styrelseledamöter.
 18. Presentation av HSB-ledamot.
 19. Beslut om antal revisorer.
 20. Val av revisorer.
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
 22. Val av valberedning; en ledamot utses till valberedningens ordförande.
 23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB.
 24. Behandling av inkomna motioner (8 motioner har inkommit).
 25. Föreningsstämmans avslutande.

Årsredovisningen och annat material till föreningsstämman kommer att kunna avhämtas på föreningsexpeditionen på dagar och tider som meddelas senare.

Råd och rekommendationer:

 • Kom i tid! Insläpp från kl 18:30 – håll avstånd om det blir kö vid avprickningen vid ingången.
 • Handsprit kommer att finnas vid entrén och på flera ställen inne i lokalen.
 • Styrelsen förordar att endast en person per lägenhet deltar i stämman, för att minska antalet personer i lokalen och undvika risken för trängsel.
 • Om du inte kan eller vill komma själv, använd gärna fullmaktsblanketten som finns längst bak i den tryckta årsredovisningen.
 • Stolar och bord i möteslokalen kommer att vara placerade så att rekommenderade avstånd kan upprätthållas. Respektera den gjorda placeringen!
 • Kaffe/te med smörgås kommer att serveras.
 • Delta inte i stämman om du känner dig sjuk eller har minsta symtom (som hosta, värk, snuva, etc). Använd i stället möjligheten att ge en fullmakt till din närstående eller annan medlem.

Om vi alla hjälps åt kan stämman genomföras på ett sedvanligt demokratiskt – och samtidigt smittsäkert – sätt!

Styrelsen i Brf Blåkulla i Solna

Ladda ner Kallelsen HÄR

Ladda ner Rekommendationerna HÄR


Skrevs 2020-10-05 kl 11:38 av Jyrki Sahamies.