Google översättning:

Hej grannar,

Snart är det dags för den ordinarie årsstämman!

Datum, plats och tid

Datum: 2015-10-26
Plats: Restaurang Haga Torn, Industrivägen 1 Solna
Tid: 19:00

Lägg in i kalendern (ICS-fil)

Karta till lokalen

industrivagen1

Visa vägbeskrivningen

Visa Haga Torn

Förslag till dagordning

 1. Val av stämmoordförande
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Inkomna motioner
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er och suppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Erforderligt val av föreningens representation i HSB-distriktet

Föreningsstämmans avslutande.

Ladda ned kallelsen (PDF-fil)

Vänliga hälsningar,
Styrelsen


Skrevs 2022-11-17 kl 04:08 av Jyrki Sahamies.