Google översättning:

Mer info om Tappvattensprojektet kan du ladda ned HÄR

2021-09-06

Utbyte av tappvattenledningarna i alla lägenheter – samlad
information inom kort

Styrelsen har i några tidigare hissblad (13 juli 2020 och 1 februari 2021)
informerat om att ett projekt gällande utbyte av tappvattenrören i våra hus
har påbörjats. Detta för att komma till rätta med de kostsamma läckage och
andra problem (som t.ex. att material från reliningen ibland släpper i
ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till lägenheterna uppvisar.
Tekniska utredningar och andra förberedelser har nu kommit så långt att det
inom kort är dags för en samlad och förklarande skriftlig information (i
brevlådan och på hemsidan) till alla medlemmar och boende om projektet.
Särskilda informationsmöten m.m. kommer också att hållas under hösten,
liksom en extrastämma gällande projektet.

2021-08-23

Utbytet av tappvattenledningarna i alla lägenheter
I Hissbladet den 13 juli 2020 informerade styrelsen om att ett projekt för
utbyte av tappvattenstammarna i våra hus har påbörjats för att komma till
rätta med de läckage och andra problem (t ex att material från reliningen
ibland släpper i ledningarna) som våra kall- och varmvattenrör till
lägenheterna uppvisar. Ett projektledningsföretag (HSB Konsult) har nu i
konkurrens upphandlats för att leda detta projekt, under styrelsens
överinseende.
Nästa steg blir en omfattande informations- och samtyckesprocess med alla
boende inblandade under åtminstone hela första halvåret 2021.
En extrastämma, liksom olika slag av informationsmöten dessförinnan,
kommer att hållas. Mer information om denna process och om vilka
förbättringar som utbytet av tappvattenledningarna ska leda till kommer att
mer i detalj ges längre fram under februari och mars 2021.
Genom utbytet av tappvattenstammarna kommer vi att slippa alla nuvarande
kostsamma vattenläckage och problem som föreningen har. Genom nya
tappvattenrör (varm- och kallvattnet) blir vi också av med olägenheten att
material från reliningen (som gjordes 2014 – 2016) då och då släpper i
ledningarna och fastnar i kranfilter. I samband med installeringen av de
nya ledningarna kommer också de så kallade slitsbottnarna, som nu är öppna
mellan våningsplanen i kök och badrum (man byggde så på 1970-talet), att
stängas. Vilket förutom att förhindra att eventuellt läckande vatten i en
lägenhet rinner vidare nedåt i byggnaden och skadar underliggande lägenheter
också innebär att vi förbättrar brandskyddet. Om en brand eventuellt skulle
inträffa, så minskas risken för spridning av eld och rök till lägenheter på andra
våningsplan med stängda slitsbottnar.

2021-02-01

Renovering av tappvattensystemet
Tappvattenledningarna för kallt och varmt vatten i föreningens två hus uppvisar
fortsatt ett flertal problem, inklusive vattenläckage. Dessa brister och fel
påverkar boendet negativt, och upprepade reparationer innebär också ökade
kostnader för föreningen. Styrelsen har under det senaste verksamhetsåret
ägnat betydande tid åt att med experthjälp undersöka vad som bör och kan
göras för att komma tillrätta med bristerna och problemen. Slutsatsen är att en
samlad, ändamålsenlig och kostnadseffektiv renovering bör göras av hela
tappvattensystemet.
Under hösten kommer styrelsen därför att ge detaljerad information till alla
medlemmar och boende om detta kommande projekt, som också kommer att
behöva tas upp och beslutas om på extra föreningsstämma längre fram.
Observera att renoveringen inte gäller avloppsledningarna, som är i bra skick
och inte behöver åtgärdas inom överskådlig framtid.

2020-07-13

Tappvattensystemet behöver renoveras. Styrelsen arbetar sen länge på att med hjälp av teknisk expertis finna bästa tänkbara sätt – både tekniskt och ekonomiskt – att renovera tappvattensystemet, det vill säga ledningarna för kallt och varmt vatten till alla lägenheter. Längre fram, i bästa fall före årets slut, men annars under det första halvåret 2021, kommer informationsmöten för alla boende att hållas om detta projekt. En renovering av tappvattensystemet, inklusive att sätta igen slitsarna mellan våningsplanen där tappvattenledningar löper, kommer också att behöva beslut på extra föreningsstämmor, längre fram.

2020-05-03


Denna sida skapades 2020-08-28 av Jyrki Sahamies.
Denna sida uppdaterades senast 2021-10-19 av .